NH-header

Welcome to
Natural Health
Science Evidence Based

The home of science evidence based Correct Information on Health and Lifestyle


อาการท้องผูกเป็น ประจำ โรคอ้วนโรคเบาหวาน  โรคมะเร็งและ  โรคหัวใจ รวมทั้งโรคต่าง ๆที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้  เราต้องมีความมุ่งมั่นที่แท้จริง  เพื่อที่จะทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่างมีคุณภาพและมีความสุข  เราจะต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเรื่อง  *พุทธิ  ก่อน  เพื่อจะทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูล วิธีการรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างถูกต้องจริงเท่านั้น

*พุทธิ (Buddhi) เป็นคำศัพท์ภาษาบาลีอินเดียโบราณ ซึ่งมีคำนิยามไว้ ณ ที่นี้ว่า เป็นการผลักดันให้ประชาชนมีความรู้เพิ่มอย่างต่อเนื่อง ตื่นตัว พิจารณาไตร่ตรอง (ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ) มีความสามารถเข้าใจและพินิจพิเคราะห์ เพื่อนำไปพัฒนา และสามารถควบคุมในสิ่งนั้น ๆ ด้วยการใช้สติปัญญาความรู้ความเข้าใจในการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างเฉลียวฉลาด    


(Buddhi is a word of the Indian ancient Pali language which is herein defined as the constant pursuit for raising knowledge, alertness, skeptical thinking, increasing analytical power, to explore, improve further and control the cognitive ability of mind, to avoid preconceived ideas to perceive things as they are, to gain wisdom for understanding correctly and making wise decision.)

ความมุ่งมั่นที่ จะทำให้บรรลุจุดมุ่ง หมายและวัตถุประสงค์ ขององค์กร UGH United Global Human, www.unitedglobalhuman.org ตามทางเว็บไซ ต์นี้,  ทางศูนย์ฯหรือ ภัตตารเพื่อสุขภาพ ชื ่อ EduKational มีการจัดฝึกอบร มด้านสุขภาพ เพื่อ เน ้น สนับสนุนให้ประชาช นมีความรู้ความสามาร ถในการดูแลสุขภาพของ ตนเอง จนสามารถเป็นคร ูด้วยตนเองได้

ในช่วงการจัดสัมมน าอบรมหลักสูตรสุขภาพ  ผู้เข้าฝึกอบรมจะได ้เรียนรู้ที่จะจัดกา รเกี่ยวกับอาการต่าง ๆ เช่น การล้างสารพิษด ้วยการเลือกรับประทา นอาหารธรรมชาติ ลดน้ำ หนัก เบาหวานชนิดที่

2. และอาการปวดศีรษะ ที่สามารถเห็นผลประโยชน์ทั้งในทันทีทันใดและผลประโยชน์ในระยะยาว  โดยศูนย์ฯจะใช้ความรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเด่นชัด และศูนย์ฯจะยืนหยัดอยู่ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เท่านั้น;

1. สุขภาพทั่วๆไป  (ใ นระยะการดูแลรักษา )

พลาโต้ได้กล่าวไว้ว่า” สุขภาพบางส่วนจะดีได้ สุขภาพทุกส่วนต้องดีด้วย” .      

Diet And Lifestyle critical To Recovery, University of Manchester (2008, January 20).


การควบคุมอาหารและพฤ ติกรรมการดำเนินชีวิ ตเป็นสิ่งสำคัญอย่าง ยิ่งที่จะทำให้มีสุข ภาพที่ดีฟื้นกลับคืน มา

To read more click here Intelligent Eating.


การรับประทานอย่างชาญฉลาดนั้น คือจะต้องผ่านการตรวจสอบและปรุงรสด้วย เครื่องเทศ สมุนไพร ผักผลไม้ที่รับประทานได้โดยเฉพาะบางอย่าง และอาหารหลากหลายที่ได้มาจากธัญพืช    ซึ่งมีตัวยาที่สามารถเยี่ยวยาและมีตัวยาป้องกันโรคเทราปูติกและตัวยาป้องกันโรคโปรฟีลาติกได้(ที่ไม่ใช่แคปซูล  บรรจุขวด เป็นผง หรือผ่านขบวนการผลิตอื่นๆ   แต่อยู่ในสภาพที่สมดุลและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ในรูปของยาและสมุนไพร

Eating the right foods and spices—and avoiding the wrong ones—could go a long way toward staving off everything from gut ailments to cancer, say Hopkins experts. The Johns Hopkins University

       “ การรับ ประทานอาหาร  และเครื ่องเทศที่ถูกต้อง - และ การหลีกเลี่ยงอาหาร ย าที่ผิดสุขลักษณะ – สา มารถที่จะขจัดปัญหาท ั้งมวลที่เป็นสาเหตุ ของการเกิดโรคมะเร็ง โดยตรงได้อย่างถาวร”. ผู้เชี่ยวชาญ จากมหาว ิทยาลัยจอห์น ฮอปกิ้น ส์กล่าว

3. Following medical doctor's advice

ปฏิบัติตามคำแนะนำข องแพทย์

 ในกรณีที่จำเป็นต้ องรักษาโรคร้ายแรงที ่มีผลกระทบต่อร่างกา ยด้วยวิธีทางการแพทย ์แผนปัจจุบัน เช่น โรค หัวใจล้มเหลวจำเป็นต ้องช่วยรักษาชีวิตก่ อนจึงต้องใช้วิธีการ ทางการแพทย์บนพื้นฐา นทางวิทยาศาสตร์ที่เ ด่นชัดเท่านั้น สิ่งส ำคัญที่ควรทำความเข้ าใจให้ถูกต้องว่า สุข ภาพร่างกายไม่ต้องกา รเยี่ยวยาโรคภัยด้วย สมุนไพร อาหารเสริม  เ ครื่องมือ  การวางแผน   หรือยาต่างๆ   หากไม ่มีความรู้และขาดแรง กระตุ้นให้เกิดการดู แลเอาใจใส่ด้านสุขภา พอย่างถูกต้องซึ่งเป ็นสิ่งสำคัญในการที่ จะทำลายสุขภาพให้เสื ่อมโทรมและต้องรักษา โรคภัยต่างๆตามมา ดัง นั้น จึงจำเป็นที่จะต ้องเลือกวิธีการเยี่ ยวยาตามข้อมูลทางวิท ยาศาสตร์ที่เด่นชัด

Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes

    การสำรวจตรวจสอบและการฝึกสมาธิอย่างพอเหมาะในแต่ละคน(ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ)  ซึ่งรวมทั้งการออกกำลังกายจากหนักไปสู่การผ่อนคลาย  การเต้นแอโรบิก   การคลายกล้ามเนื้อ  การ ยืนตัวตรง  การยืนถ่างขา  การโน้มตัวโค้งลง  การยืนทรงตัว   การออกกำลังกายช้าๆ เช่น  การฝึกโยคะของชาวอินเดีย  จีน  และไทย    โดยเน้นการออกกำลังกายส่วนคอ  ตา  หู จมูก  นิ้วมือ  ท้อง  สะโพก  และปาก(การทำความสะอาดปากด้วยเกลือ  น้ำมัน  และเครื่องเทศ)  และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต  การออกกำลังกายและการฝึกสมอง นับเป็นสิ่งที่จำเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

การตรวจสอบ ศึกษาเร ียนรู้ และการฝึกจิตใ ห้มั่นอยู่ในสมาธิตา มแนวทางวิทยาศาสตร์เ ป็นเวลา    24 ชั่วโมง  เพื่อที ่จะทำให้เซลล์สื่อได ้ยินกับยีนส์ในร่างก าย สมาธิ
ตามแนววิทยาศาสตร์ยั งเกี่ยวโยงกับวิถีกา รดำรงชีวิตและการรับ ประทานอาหารที่มีประ โยชน์ต่อสุขภาพ เพื่อ ขจัดโรคภัย  และการมี สุขภาพกายที่แข็งแรง และจิตใจที่เข้มแข็ง   การกลับมามีอายุยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ ดีอย่างยั่งยืนถาวร 
we have named as เฮิร์บส์เมดิเตชั่นซ็นเตอร์ Herbs Meditation.

Understanding Health Fraud Scams.

It is easy to fool a person but it is very difficult to make him or her understand that he or she has been fooled.
Avoid believing in hearsay and myth will have a far reaching impact on transforming our own behaviors (Especially our character of believing in hearsay and myth and looking for shortcut, magical cure instead of understanding and practicing Herbs Meditation.) and the present social health care system, and those irresponsible media, medical, non-medical doctors, the food industry which are presently health hostile foe, into health friendly ally.

Any information and activity to misguide and enticing people to become more and more unnecessarily dependent on, and or become addict to unnecessary and excess use of curing facilities, curing methods, health products plans devices be it proven or unproven, tantamount to health fraud scams.

Health scammers use pseudo science, and often genuine science evidence too, cleverly presented, to sell their products, ideas and plans, especially for 'fad' procedures such as Chelation (a medical process for removing toxic metals like lead from the body), detox and weight loss, by promising us a short cut, a 'magical relief' from a host of other ailments such as from cancer, and entirely normal bodily processes such as ageing.

We get trapped into their net and become addicts to unnecessary intervention that often makes the body lose abilities it has evolved to perform, like removal of waste, natural detoxing and protection from diseases. For example, eating fiber depleted refined, unhealthy, highly processed food will obstruct bowel movement and will cause chronic constipation.

Eating, even only one time, some selective natural edible plant based individually suitable whole food (with skin fiber intact), like edible leaves, spices, seeds, nuts, whole cereals and whole grain vegetables and fruits, will help the body's waste elimination system to regularize and effectively remove waste.

The unregulated or medically supervised use of short cut methods that are often questionable and possibly even injurious - for example putting some liquid material such as coffee in the anus through a tube, or taking some pills to cause forcible cleaning of the bowel, is unnatural and such interventions prevent our body performing its necessary functions; hence our body loses its ability to eliminate feces from the intestine; this is known as "Use it or lose it".

Unnecessary interventions, and not letting the body do its work, will, over time, cause our body lose its ability to perform those natural tasks, and thus we become dependent on products and devices and finally become diseases prone; thus our personal money, and that of Government public funds, is then wasted on curing of those avoidable diseases and maladies sold to us.

Read further at:


  เพี่อทำความเข้าใจในการให้ความรู้ด้านสุขภาพไปในทางการค้าที่มีอยู่กลาดเกลื่อน  จงอย่าเชื่อคำแอบอ้างในสื่อของการชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกต้อง  เพื่อให้หลงผิดต้องเข้าไปพึ่งพิงสิ่งที่ไม่ควรโดยไม่จำเป็น  หรือชักจูงไปสู่วิธีการเยี่ยวยาที่สะดวกสบายมากเกินไป  โดยเสนอผลิตภัณฑ์ยา เครื่องมือแพทย์ ที่อาจไม่ได้ผ่านการรับรองบางชนิดและแอบอ้างบ้างซึ่งทำลายสุขภาพทางอ้อมโดยไม่รับผิดชอบ
     ขอให้ตระหนักเสมอว่า  การรู้เท่าทันวิธีการที่เป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพจะทำให้เราห่างไกลจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(ที่ถูกต้อง)ของเรา(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การเป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆ  เชื่อข่าวโคมลอย สิ่งลี้ลับ  แสวงหาวิธีรักษาทางลัด  ด้วยไสยศาสตร์   เวทย์มนต์คาถาอาคม แทนที่จะทำความเข้าใจและปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่ถูกต้อง)  ระบบการเยี่ยวยาดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมในปัจจุบัน  ตลอดทั้งการสื่อสาร การแพทย์  และโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารที่เป็นปรปักษ์ต่อสุขภาพ ในปัจจุบัน  ให้หันมาเป็นผู้ผลิตๆภัณฑ์ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ

การรับประทานอาหาร การดำรงชีวิตที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  และการมีชีวิตโดยไม่ทำอะไร อยู่ไปวันๆ      จะก่อให้เกิดอาการท้องผูก  โรคอ้วนและโรคภัยอื่นๆอีกมากมาย   การเลือกวิธีการเยี่ยวยาอาการท้องผูก และโรคอ้วนทางลัด  การขาดแคลนอาหารที่มีคุณค่า การรับประทานอาหารเสริม  ผลิตภัณฑ์และการใช้เครื่องมือแพทย์ อาจจะเป็นต้นเหตุทำให้เรากลายเป็นคนที่จะต้องพึ่งพาและผูกพันอยู่กับการใช้เครื่องมือเหล่านั้นเข้ามาแทนที่

 

Eating unhealthy food and living an unhealthy, sedentary life will cause constipation, obesity and many other diseases. A short cut Cure of constipation and obesity, and nutrition deficiency by supplements, products and devices will make us become dependent and addicts to such intervention and at times can be hazardous to health, evidence suggests. Constipation and weight accumulation in the body will reoccur again unless eating and lifestyle is corrected. Click here to read more on DETOX.

การรับประทานอาหารท ี่ไม่เป็นประโยชน์ กา รดำเนินชีวิตที่ไม่ถ ูกต้อง และการดำรงชีว ิตอยู่เฉยๆโดยไม่ยอม ทำอะไร  จะทำให้เกิดอ าการท้องผูก โรคอ้วนแ ละ  โรคต่าง ๆ อีกมากมา ย
    การใช้วิธีเยี่ยวยาทางลัด  โรคท้องผูก และ โรคอ้วน การขาดอาหารที่มีประโยชน์  การรับประทานอาหารเสริม  การใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมืออยู่เป็นประจำจะทำให้เรายึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้น  ต่อมาก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังหลักฐานที่ปรากฏชัดแจ้งว่า  อาการท้องผูก และการลดน้ำหนักจะกลับมาเป็นอีก   แต่หากท่านปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงวิถีชีวิตที่ถูกต้อง ท่านก็จะได้รับผลประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างถาวร    การใช้ชีวิตที่ผิดจากธรรมชาติ  นอกจากจะทำให้สุขภาพทรุดโทรมและไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพแล้ว ยังจะทำให้เสียทรัพย์สินเงินทอง  และ  งบประมาณของแผ่นดินที่ต้องนำใช้เกี่ยวกับการรักษาโรคที่สามารถหลีกเลี่ยงได้

  ร่างกายมักจะเสื ่อมศักยภาพในการขจัด ของเสียหรือเผาผลาญไ ขมันส่วนเกิน  ที่เข้ าไปแทรกแซงขจัดสิ่งท ี่ไม่จำเป็นในร่างกา ย  เผาผลาญไขมันออกไป     ซึงเป็นสิ่งที่ไม ่มีประโยชน์ต่อสุขภา พ และ ยังเป็นอันตรายต ่อร่างกายด้วย

      ข้อแนะนำที่เด ่นชัด อาการท้องผูก แล ะอาการน้ำหนักตัวลดล งจะกลับมาเป็นอีก  นอ กจากเราจะมีความเข้า ใจแล้ว เราจะต้องปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการร ับประทานอาหารและการ ดำเนินวิถีชีวิตที่เ ป็นประโยชน์ต่อสุขภา พด้วย

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ย วกับโรคอ้วนได้ที่ http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/obe/causes

Wasting Billions Of Dollars On 'Quack' Health Food And Weight Loss Products which are risky for health. BMJ-British Medical Journal, (2008, December 1).

Health Fraud Scams - Food and Drug Administration

www.quackwatch.com Nonprofit corporation whose purpose is to combat health-related frauds, myths, fads, and fallacies. Information on quackery, questionable therapies and ...


Translated by,
MR.KORBKIATI BANSIDDHI.  นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ Ex director of Agriculture.
Dr.Adul  Kaewsri ngam  ดร.อดุลย์  แก้วศ รีงาม  Ex Head of Department of Social History

Copyright © 2014-2020 www.naturalhealthevidencebased.org

Site production: Naturalhealthevidencebased.org 2020